Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Aanhet werk


Aan het werk
Trainingen die worden verzorgd door kleren van de keizer zijn vooral praktisch van aard en zijn bedoeld voor mensen die op posities zitten waarin ze heel direct in contact met klanten, (cliënten, hulpvragers, burgers, etc) de toepassing van werken vanuit context in hun repertoire willen verwerken.

Onze ervaring leert dat het in veel gevallen gaat over trainingen die incompany worden aangevraagd en tussen 3 en 7 dagen beslaan.
In de training gaan we met deelnemers aan de slag door ze vooral met hun eigen context te laten oefenen. Specifiek gaan we aan de slag met hun eigen waarnemingen in hun eigen context. We reiken nieuw repertoire aan en oefenen daar direct mee. Dat maakt dat elke training een eigen vorm en inhoud kent geheel op maat ingericht naar de situatie ter plaatse.

Er is ook een programma mogelijk met ‘Schitteringen’. Dat zijn ervaringsdagen in specifieke omgevingen waarin deelnemers a.h.w. worden ondergedompeld. We helpen om de ervaringen uit te lezen naar een niveau waarop deelnemers er in hun dagelijkse praktijk van kunnen profiteren.

In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van schitteringen en trainingsdagen, geheel op maat en in overleg met de aanvragers.
De behoefte aan trainingen volgt vaak op een verandering in de organisatie die te maken heeft met een verschuiving van systeemgedreven werken naar contextgedreven werken.

Voor wie?
In principe zijn er voor elk gezelschap mogelijkheden om een trainingsprogramma samen te stellen. In de praktijk gaat het echter vaak over mensen die in hun (dienstverlenende) organisatie uitvoerend bezig zijn.
Ambulant hulpverleners, buurtwerkers, wijkagenten, WMO-functionarissen, wijkverpleegkundigen, etc.
Het herkennen van betekenisgeving, het herkennen van context en wat er dan aan mogelijkheden kan ontstaan hoeft niet gepaard te gaan met een grote hoeveelheid aan theoretische bagage. Korte trainingen hebben vaak al effect als inspiratiebron en door de praktische vormgeving is er ook direct en concreet effect.